تامین ماشین آلات نساجی

خدمات دنیز تک دیبا در زمینه ماشین آلات نساجی شامل موارد زیر است.

  • ماشین آلات لیزر
  • ماشین آلات سنگشویی