تامین رنگ و مواد کمکی نساجی

رنگ و مواد کمکی نساجی در دنیز تک دیبا شامل موارد زییر می باشد.

  1. سنگشویی جین،
  2. رنگ نساجی،
  3. مواد کمکی نساجی