تامین ملزومات نساجی

یکی از خدمات دنیز تک دیبا  در زمینه ملزومات نساجی تامین انواع کاغذ پلاتر و  ملزومات سنگشویی میباشد.